Actua

05

Met eenparigheid van stemmen werd op de Algemene Vergadering van  donderdag 21 april 2016 beslist tot vervanging van de statuten van  Oikonde Leuven v.z.w. Benaming: Oikonde Leuven. Ze klinken voortaan als volgt: 

Titel 1 : NAAM -  ZETEL - DOEL

 Artikel 1   :  

De vereniging draagt de naam “Oikonde Leuven”. De zetel is gevestigd te ‘s Hertogenlaan 62, 3000 Leuven.  De zetel is gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement Leuven. 

Artikel 2  :  

De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de maatschappelijke integratie van kwetsbare personen.

Tot de verwezenlijking van dit doel  kan de vereniging  :

1        Alle mogelijke verrichtingen en handelingen stellen die stimuleren, inspireren en sensibiliseren opdat kwetsbare personen meer kansen krijgen tot maatschappelijke integratie waarbij de inzet van vrijwilligers wezenlijk is.

2        Alternatieve oplossingen formuleren, organiseren en uitdragen om de maatschappelijke integratie van kwetsbare personen te bevorderen.

3        Samenwerken met organisaties en individuen die gelijklopende doelstellingen nastreven.

4        Initiatieven, activiteiten of projecten ondersteunen die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging. Deze ondersteuning kan op eender welke mogelijk wijze, met inbegrip van het bieden van financiële, morele, praktische en operationele ondersteuning, zonder dat deze opsomming evenwel als volledig kan worden beschouwd.

5        Materiële en financiële middelen verwerven ten einde het maatschappelijk doel te verwezenlijken.

Titel 2 : LEDEN

Artikel 3   :

Het aantal leden mag niet minder dan drie bedragen.  Eén ieder kan lid worden van de algemene vergadering door zijn of haar kandidatuur schriftelijk of mondeling voor te leggen aan de raad van bestuur. Leden van de raad van bestuur of van de algemene vergadering kunnen een bepaald persoon verzoeken om lid te worden van de algemene vergadering.

 

De algemene vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden tot de aanvaarding van een kandidaat als lid van de algemene vergadering.

 

Een lid van de algemene vergadering dat niet aanwezig of vertegenwoordigd is op 3 opeenvolgende vergaderingen van de algemene vergadering, wordt verondersteld ontslagnemend te zijn.

 

Elk lid van de vereniging  is vrij uit te treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de voorzitter van de vereniging.  De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De leden zijn geen lidgeld verschuldigd.

Titel 3 : DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 4   :

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend worden:

1° wijziging van de statuten

2° benoeming en afzetting van de bestuurders

3°  kwijting van de bestuurders

4° goedkeuring  van de begroting en de rekening

5° ontbinding van de vereniging

6° benoeming, uittreding en uitsluiting van een lid

7° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

8° de opmaak en de wijziging van reglementen met betrekking tot de onderscheidingen of erkenningen die de vereniging uitreiken

9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

Alle  bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, zijn toevertrouwd aan de raad van bestuur.

Artikel 5  :  

1        De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar.

2        De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt bij aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur.

3        De leden worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering uitgenodigd via oproepingen verstuurd per e-mail en/of per gewone post op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven. De oproepingen vermelden de agenda alsook plaats en tijdstip waarop de vergadering zal plaatsvinden. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht

4        In geval de raad van bestuur na verzoek van een vijfde van de leden, binnen vijftien dagen na de ontvangst, geen algemene vergadering heeft samengeroepen, kunnen de initiatiefnemende leden zelf een algemene vergadering samenroepen. In dergelijk geval worden de uitnodigingen opgesteld en verstuurd overeenkomstig artikel 5.3, daarbij vermeldend dat er toepassing van artikel 5.4 wordt gemaakt en de datum van verzending van het verzoek aan de raad van bestuur.

5        Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht. Op de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen

6        Alle leden hebben inzagerecht  van het ledenregister, de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur en alle boekhoudkundige stukken.

7        De leden  kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid mits het toekennen van een geschreven volmacht aan dat lid. Het aantal toegekende volmachten aan één  lid is beperkt tot twee.

8        Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen  uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig  of vertegenwoordigd is.

9        Een statutenwijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

10    Wanneer de statutenwijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Titel 4 :  DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 6 :

1        De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden. Als de algemene vergadering maar drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de algemene vergadering.

2        De algemene vergadering kan slechts tot benoeming en/of ontslag van bestuurders van de raad van bestuur overgaan, wanneer minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De benoemingen en ontslagen gebeuren  met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer minder dan de helft van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen de maand een nieuwe bijeenkomst bijeengeroepen die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De uitnodiging vermeldt uitdrukkelijk dat tot de benoeming en/of ontslag van bestuurders zal worden overgegaan en vermeldt ook alle andere agendapunten waarover vergaderd en beslist zal worden, zelfs indien niet de helft van het aantal leden of vertegenwoordigde leden aanwezig zal zijn.

3        De bestuurders worden benoemd voor een periode van één jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat van de overige reeds zetelende bestuurders. Het mandaat van een bestuurder eindigt door vrijwillig ontslag, overlijden of ontslag door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang  worden ontslagen door de algemene vergadering.

4        De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, welke van rechtswege voorzitter is van de algemene vergadering.

5        De raad van bestuur vergadert na schriftelijke oproeping per e-mail en/of per gewone post minstens 5 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de vergadering door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist, alsook binnen veertien kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

6        De raad van bestuur neemt zijn beslissingen met eenvoudige meerderheid van de stemmen  van de aanwezige leden. De leden van de raad van bestuur oefenen hun bevoegdheden uit als een college. In geval van staking van stemmen wordt het gestelde punt voorgelegd aan de algemene vergadering.

7        De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die door deze statuten of door de wet niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de algemene vergadering. Onder geen beding kan hieraan door het reglement van inwendige orde afbreuk worden gedaan.

8        De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter, zonder dat deze van enige bijzondere machtiging of beraadslaging moet doen blijken.

Titel 5 : REKENINGEN EN BEGROTINGEN

Artikel 7 :

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Titel 6  ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 8 : 

Na de ontbinding van de vereniging zal het netto-actief van de vereniging een bestemming krijgen die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging, te bepalen door de algemene vergadering.

Artikel 9 : 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van  27 juni 1921, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, toepasselijk. 

Posted in: algemeen nieuws

Opmerkingen

Er zijn momenteel geen opmerkingen. U kunt een eerste opmerking plaatsen.

Opmerking geven

Naam (vereist)

Email (vereist)

Website

Enter the code shown above:

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven